Expositie

Maria, een geschiedenis

Expositie loopt van 10-11-2018 tot 30-03-2019

Op 10 november opent in het Ikonenmuseum de tentoonstelling Maria, een geschiedenis.

Maria is de meest afgebeelde en meest bezongen vrouw in de christelijke kunst. In de orthodoxe kerk wordt Maria Theotokos, ‘de Moeder Gods’ genoemd (letterlijk ‘de Godbarende’). Met deze kwalificatie wordt aangegeven dat zij niet alleen de moeder was van de mens Jezus van Nazareth, maar ook de moeder van Christus, de zoon van God, zoals dat tijdens het eerste concilie van Efeze in 431 was vastgesteld.

Hoewel ze de belangrijkste vrouw in de christelijke traditie is geworden, komt ze niet heel vaak voor in het Nieuwe Testament. Meer over het leven van Maria wordt verteld in het proto-evangelie van Jakobus. Het boek beschrijft de ooggetuigenis van Jacobus de Mindere, de stiefbroer van Christus. Het doel van het evangelie is de verheerlijking van de Moeder Gods en het benadrukken van haar reinheid. Het verhaal over de zwangerschap van haar moeder Anna laat zien hoe zij zelf onbevlekt is ontvangen.  In de Russisch-orthodoxe kerk zijn veel iconografieën van gebeurtenissen uit het leven van de Moeder Gods sterk gebaseerd op verhalen uit het proto-evangelie van Jacobus.

 In verschillende themazalen zal een aantal aspecten van Moeder Gods ikonen worden belicht. Ten eerste zal uitgebreid stil worden gestaan bij het leven van Maria. Een aantal gebeurtenissen beschreven in het proto—evangelie van Jacobus is model en inspiratie geweest voor ikonen over de Moeder Gods. Ook komt Maria op enkele plaatsen voor in de vier evangeliën. Een ander belangrijk thema in de expositie wordt de veelheid aan Moeder Gods iconografieën, ikonen van Maria en Christus. Een interessant aspect van deze iconografieën is de cultuurhistorische geschiedenis van deze ikonen. Er worden wonderen en overwinningen toegeschreven aan ikonen van de Moeder Gods. Soms komen deze ikonen terug in iconografieën die over die veldslagen of verschijningen gaan. Tot slot willen we ingaan op de christologie van de orthodoxe kerk. Veel van wat er in de bijbel, ook het Oude Testament, wordt geschreven wordt bekeken vanuit het licht van de Anastasis, de Opstanding van Christus. Dit heeft tot een aantal iconografieën geleid waarbij de Moeder Gods wordt gelinkt met Oudtestamentische verhalen en personen. Voorbeelden hiervan zijn de Moeder Gods Brandend, niet verbrandend Braambos en de Hagia Sophia (Kiev-type).

De tentoonstelling eindigt op 30 maart 2019.