Convenant bestuurlijk handelen

Convenant van het bestuur van de Alexander Stichting voor Russisch-orthodoxe kunst te Kampen enerzijds en de individuele leden van het bestuur en personeelsleden anderzijds.

Het bestuur van de Alexander stichting voor Russisch-orthodoxe kunst onderschrijft de Ethische Code voor Musea en de Governance Code Cultuur.

 • In de Ethische Code voor Musea wordt in hoofdstuk 2.10 (Verwerving door bestuursleden en museummedewerkers) genoemd: “Speciale zorgvuldigheid is vereist bij het verwerven van objecten, door koop, schenking of via een fiscale regeling van leden van het bestuur, museummedewerkers, of hun familie en naaste verwanten.”
   
 • Hoofdstuk 8.16 van de Ethische code voor Musea noemt onder de kop ‘Belangenconflicten’: “Museummedewerkers concurreren niet met hun museum bij het verwerven van objecten of met activiteiten, samenhangende met hun privé-collectie. Een overeenkomst tussen de museummedewerker en het museumbestuur over alle facetten van particulier verzamelen moet worden opgesteld en nauwgezet worden nageleefd.”
  En: “Ieder belangenconflict dient vermeden te worden. Speciale voorzorg is vereist indien de bruikleengever van een voorwerp of collectie tevens sponsor is van de tentoonstelling of deel uitmaakt van het bestuur, de raad van toezicht of het museale beroepsveld van dat museum. Er dient voor gewaakt te worden dat naar buiten toe zelfs niet de schijn ontstaat van een onbetamelijke belangenverstrengeling.”
 • In de Governance Code Cultuur wordt in ‘Principe 8 ’Toezichthouders en bestuurders vermijden elke vorm van belangenverstrengeling’, een aantal praktijkaanbevelingen genoemd, waarbij tegenstrijdige belangen een rol kunnen spelen. Bestuursleden moeten onafhankelijk zijn.

Veel kleine en middelgrote musea hebben bestuurders en personeelsleden die bijzondere belangstelling hebben voor het verzamelgebied van het betreffende museum. Als het bijvoorbeeld kunst, ikonen of historische voorwerpen betreft, zijn zij heel vaak ook (bescheiden) verzamelaars op dat gebied. Met het oog daarop schrijft de Ethische Code voor Musea in bovengenoemd hoofdstuk 8.16 (Privé-collecties) voor een overeenkomst tussen museummedewerker (in ons geval bestuurslid c.q. personeelslid) op te stellen en die nauwgezet na te leven. Dit convenant tracht daar een praktische invulling aan te geven. Daarbij merken we op dat wij bij geen van de benaderde musea, noch bij de Museumvereniging een soortgelijke overeenkomst of een modelovereenkomst beschikbaar was. Dat zou de invulling veel gemakkelijker en eenduidiger hebben gemaakt.

Leden van het bestuur van de Alexander stichting voor Russisch-orthodoxe kunst en personeelsleden van het Ikonenmuseum zullen onderstaande afspraken nadrukkelijk in acht nemen.

 • Uitgangspunt is dat een museumbestuurder of personeelslid zich vooral moet inspannen om het belang van het Ikonenmuseum te dienen en niet zijn of haar eigen belang.
 • Een bestuurslid of personeelslid zal bij het verwerven of ruilen van museumobjecten nooit concurreren met het Ikonenmuseum, in relatie tot hun privécollectie.
 • Bij het verwerven van museumobjecten door koop of schenking, al of niet met een fiscale regeling, door een bestuurslid of personeelslid of naaste verwanten, dient het belang van het Ikonenmuseum nadrukkelijk te prevaleren.
 • Een bestuurslid of personeelslid zal nooit direct of indirect deelnemen aan de handel met ikonen of religieuze kunst door middel van verkoop of aankoop met winstoogmerk.
 • Een bestuurslid of personeelslid zal nooit giften of andere vormen van beloning aanvaarden, die als prikkel dienen voor de aankoop van museumobjecten en zal nooit een bepaalde handelaar of taxateur aan iemand uit het publiek aanbevelen.
 • Wanneer er sprake is van een ander belangenconflict tussen een individu en het museum dan hiervoor genoemd, dan prevaleren de belangen van het Ikonenmuseum.